KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE

 

Informacja o Administratorze Danych:

Współadministratorami Twoich danych osobowych są spółki należące do Grupy Signal, tj:

 

 • Signal Finance SCN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406, kod pocztowy 61-441 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000773610, NIP: 7822362520, REGON: 300339338,
 • Signal Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406, kod pocztowy 61-441 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265195, NIP: 7781440038, REGON: 300381375,
 • Signal Group spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406, kod pocztowy 61-441 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000327916, NIP: 7822491921, REGON: 301083148,
 • Signal Consulting SCN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406, kod pocztowy 61-441 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000538760 NIP: 7811689683, REGON 634169685,
 • Signal Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406, kod pocztowy 61-441 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000541214 NIP: 7822362537, REGON 300339309,
 • New Protect spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406, kod pocztowy 61-441 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000540886 NIP: 7822362514, REGON 300339315,
 • Commhaven CHV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406, kod pocztowy 61-441 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000774877 NIP: 7781439615, REGON 300381369,
 • Werme Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z siedzibą w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406, kod pocztowy 61-441 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000749959 NIP: 7831729285, REGON 362131440,
 • SCN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406, kod pocztowy 61-441 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000528421 NIP: 7831718442, REGON 360065012.

 

Kontakt:

Możesz się kontaktować z nami korespondencyjnie pod adresem: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406, Poznań (61-441) lub mailowo: inspektor@signalgroup.pl

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzane w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych przesyłając wiadomość na adres inspektor@signalgroup.pl.

 

Cel przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Twoje dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, będą przetwarzane przez nas na podstawie art. 6 ust. 1 (c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”) w celu przeprowadzenia obecnej rekrutacji.

Zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy, od osób ubiegających się o zatrudnienie, będziemy żądać podania danych osobowych obejmujących:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) datę urodzenia;

3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;

4) wykształcenie;

5) kwalifikacje zawodowe;

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Podania danych osobowych, o których mowa pkt 4-6, żądamy jedynie w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

Stosownie do art. 6 ust. 1 (a) RODO na podstawie Twojej zgody będziemy przetwarzać:

 • Twoje dane osobowe inne niż te, których możemy żądać jako pracodawca, a które zostały nam przekazane dobrowolnie z Twojej inicjatywy, np. dotyczące Twoich pasji i zainteresowań,
 • Twoje dane osobowe na potrzeby przyszłych rekrutacji na to samo lub inne stanowiska, jeżeli taka zgoda została nam przez Ciebie udzielona.

 

Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych:

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne do wykonywania naszych obowiązków jako pracodawcy. Będziemy przekazywać dane:

 • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, w tym:

– firmie odpowiedzialnej za hosting naszych serwerów,

– firmie obsługującej nasze systemy informatyczne,

– firmie, z którą współpracujemy w ramach prowadzonych procesów rekrutacyjnych.

 

Okres przechowywania Twoich danych osobowych:

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, a jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z przyszłymi rekrutacjami, przez okres wskazany w treści udzielonej nam zgody.

 

Twoje prawa:

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Tobie, w granicach określonych w przepisach prawa oraz w stosownym przypadku, następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także ograniczenia przetwarzania.
 2. Prawo do żądania usunięcia swoich danych z wyjątkiem, gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez nas.
 3. Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas na podstawie zgody lub przetwarzanych w związku z działaniami podejmowanymi przed zawarciem umowy, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 4. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez nas, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania tych danych przed cofnięciem zgody.
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów.
 6. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie nam przez Ciebie Twoich danych osobowych w zakresie wskazanym w przepisach Kodeksu Pracy jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Niepodanie przez Ciebie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji może uniemożliwić nam rozpatrzenie Twojego zgłoszenia.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych pozyskanych w tracie procesu rekrutacji do państw trzecich a proces rekrutacji nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji na podstawie otrzymanych danych osobowych.


Zasadnicze uzgodnienia współadministrowania pomiędzy Współadministratorami
(dalej jako „Spółki” lub Współadministratorzy”).

 

Z uwagi na powiązania osobowe, kapitałowe, infrastrukturalne, biznesowe oraz wspólne, scentralizowane procesy rekrutacyjne, Spółki zawarły umowę o współadministrowanie danymi osobowymi w związku z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych osób ubiegających się o zatrudnienie w rekrutacjach organizowanych przez Grupę Signal.

 

 1. Współadministrowanie obejmuje przetwarzanie następujących danych:
  • imię (imiona) i nazwisko;
  • datę urodzenia;
  • dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;
  • wykształcenie;
  • kwalifikacje zawodowe;
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
  • informacje o pasjach, zainteresowaniach;
  • ewentualnie inne dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych.
 2. Współadministrowanie dotyczy operacji przetwarzania danych osobowych danych wymienionych powyżej, wykonywanych przez każdego ze Współadministratorów w związku z administrowaniem tymi danymi.
 3. O celach i sposobach przetwarzania danych osobowych w ramach wymienionych powyżej czynności przetwarzania, Współadministratorzy decydują wspólnie, w związku z czym zawarli umowę o współadministrowanie („Umowa”).
 4. Współadministratorzy informują, iż niezależnie od czasu trwania łączącej ich Umowy, współprzetwarzanie przez nich danych osobowych będzie następować przez czas niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane, zgodnie z okresem przechowywania, na jaki osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę, a w przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach – do czasu zakończenia danego procesu rekrutacji.
 5. Współadministratorzy dokonują podziału obowiązków wynikających z RODO w sposób określony w poniższych punktach.
 6. Współadministratorzy ustalają, że w zakresie realizacji obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 lub 14 RODO wobec podmiotu danych, właściwym będzie Współadministrator, który Dane Osobowe pozyskał lub pozyskuje.
 7. Współadministratorzy ustalają, że w zakresie udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą, (w szczególności dotyczy to żądań i oświadczeń w zakresie prawa do informowania i przejrzystej komunikacji, dostępu do Danych Osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia Danych Osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych) właściwy będzie Współadministrator, który otrzymał dane żądanie lub oświadczenie. W przypadku, gdy żądanie zostanie skierowane do wszystkich lub dwóch Współadministratorów, to Ci Współadministratorzy zobowiązani będą, każdy z osobna, do udzielenia ww. odpowiedzi, po wcześniejszym uzgodnieniu wspólnego stanowiska. Niezależnie od powyższego, Współadministratorzy są zobowiązani współpracować między sobą w zakresie udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą.
 8. Współadministratorzy ustalają, że w zakresie wywiązywania się przez Współadministratorów z obowiązków w zakresie zarządzania naruszeniami ochrony Danych Osobowych oraz ich zgłaszania do organu nadzoru oraz osoby, której dane dotyczą, właściwy będzie Współadministrator, który stwierdził naruszenie. W przypadku, gdy naruszenie zostanie stwierdzone przez wszystkich lub dwóch Współadministratorów (np. gdy zostało zgłoszone dwóm Współadministratorom), to właściwy do wykonania obowiązków określonych w art. 33 – 34 RODO będzie ten Współadministrator, z którego działania bądź zaniechania naruszenie wynikło.
 9. Niezależnie od pkt. 6-8 powyżej, osoba, której dane dotyczą, może wykonywać przysługujące jej prawa wynikające z RODO wobec każdego ze Współadministratorów, jak również kierować żądania w tym zakresie do wspólnego punktu kontaktowego, o którym mowa w pkt. 10 poniżej.
 10. Współadministratorzy postanowili ustanowić wspólny punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą, dostępny jest pod następującym adresem e-mail: inspektor@signalgroup.pl .
 11. Współadministratorzy wobec osób trzecich będą ponosić solidarną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje przetwarzania danych osobowych w sposób naruszający przepisy prawa ochrony danych osobowych.