KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ KORESPONDENCJĄ MAILOWĄ

1. Informacja o Administratorze Danych:

Administratorem Państwa danych jest Signal Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-441), ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod Nr KRS 0000265195, posiadająca NIP: 7781440038, REGON: 300381375, dalej jako „Spółka”.

 

2. Kontakt:

Może się Pani/Pan z nami kontaktować korespondencyjnie, na wskazany powyżej adres lub mailowo pod adresem: office@signalgroup.pl.
Z naszym Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: inspektor@signalgroup.pl.

 

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

W ramach prowadzonej korespondencji mailowej, co do zasady, przetwarzamy Pani/Pana dane, w następujących celach, w zależności od stosownego przypadku:
1) udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( dalej jako „RODO”)),
2) przedstawienia oferty w związku z Pani/Pana zapytaniem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3) kontynuowania i wykonywania w sposób właściwy stosunków umownych łączących Spółkę z Panem/Panią lub z podmiotami, których Pan/Pani reprezentuje, występuje w organach tych podmiotów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
4) kontynuowania i wykonywania w sposób właściwy stosunków umownych łączących Spółkę z podmiotami, z którymi łączy Panią/Pana stosunek pracy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
5) nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Spółką a podmiotami, których Pan/Pani reprezentuje lub występuje w organach tych podmiotów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
6) w sytuacji, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych jest wymagane przez przepisy prawa przetwarzamy wówczas dane na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
7) prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
8) przechowywania danych dla zapewnienia rozliczalności (w tym wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
9) ustalenia, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
10) przechowywania danych dla celów archiwalnych lub statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

4. Informacja o odbiorcach Państwa danych osobowych:

Jeśli będzie to konieczne, będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe w celu wykonywania naszych usług. Będziemy przekazywać dane trzem grupom podmiotów:
• osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
• podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą naszych systemów teleinformatycznych lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, firmom dostarczającym nam serwery pocztowe, firmom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze.
• podmiotom publicznym, jeżeli będzie to wynikało z obowiązku nałożonego przez przepisy prawa.

 

5. Skąd pozyskaliśmy Państwa dane?

Dane osobowe, które przetwarzamy, pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje, z którym współpracuje lub z którym łączy Panią/Pana stosunek pracy. W niektórych sytuacjach mogliśmy pozyskać te dane z publicznie dostępnych źródeł, w szczególności z ogólnodostępnych rejestrów np. CEIDG lub KRS.

 

6. Kategorie odnośnych danych:

W ramach prowadzonej korespondencji mailowej dysponujemy co do zasady takimi kategoriami jak dane kontaktowe, tj. e-mail, nr telefonu, w niektórych sytuacjach będą to również dane identyfikacyjne (jak np. imię i nazwisko, stanowisko). Kategorie przetwarzanych danych osobowych dodatkowo zależeć będą od sprawy, w której toczyć się będzie między Panią/Panem a Spółką korespondencja mailowa.

 

7. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia z Panią/Panem korespondencji na dany temat, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na nas przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z podanymi powyżej celami.

 

8. Przysługujące Pani/Panu prawa:

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, przysługują Pani/Panu, w graniach określonych w przepisach prawa, w stosownych przypadkach następujące prawa:
a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) żądania usunięcia danych osobowych z wyjątkiem, gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na nas oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez nas,
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów,
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

9. Informacja dotycząca przekazywania Państwa danych osobowych do państw trzecich:

Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

 

10. Informacja dotycząca profilowania:

Na podstawie zgromadzonych danych osobowych nie będziemy podejmowali zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę̨ zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań́, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się̨.