Dołącz do zespołu Signal Group

Staż – jeśli jesteś
studentem

Zdobądź pierwsze doświadczenia elastycznie łącząc zajęcia z pracą.
Podczas aplikacji wybierz dział, którym chcesz rozwijać swoje umiejętności.

Benefity dla stażysty:

 • Realizacja zadań w doświadczonym zespole,
 • Rozwój kompetencji pod okiem przełożonego,
 • Poznanie wysokich standardów pracy,
 • Udział w ciekawych projektach,

Rozpocznij staż

  Imię

  Nazwisko

  E-mail

  Załącz plik ze swoim CV

  Spółka zastrzega prawo do kontaktu jedynie z wybranymi osobami.

  Informacja administratora danych

  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

  Informacja o Administratorze Danych:

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Signal Group sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Poznaniu (61-441), ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod Nr KRS 327916 posiadająca NIP: 7822491921, REGON: 301083148.

   

  Kontakt:

  Możesz się kontaktować z nami korespondencyjnie pod adresem: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406, Poznań (61-441) lub mailowo: sekretariat@signalgroup.pl

   

  Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

  Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzane w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych przesyłając wiadomość na adres inspektor@signalgroup1234.pl (przed wysłaniem maila z adresu e-mail należy usunąć wszystkie cyfry).

   

  Cel przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

  Twoje dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, będą przetwarzane przez nas na podstawie art. 6 ust. 1 (c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”) w celu przeprowadzenia obecnej rekrutacji.

   

  Zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy, od osób ubiegających się o zatrudnienie, będziemy żądać podania danych osobowych obejmujących:

  1) imię (imiona) i nazwisko;

  2) datę urodzenia;

  3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;

  4) wykształcenie;

  5) kwalifikacje zawodowe;

  6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

  Podania danych osobowych, o których mowa pkt 4-6, żądamy jedynie w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

  Stosownie do art. 6 ust. 1 (a) RODO na podstawie Twojej zgody będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe inne niż te, które są nam niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, a które zostały nam przekazane dobrowolnie z Twojej inicjatywy w dokumentach aplikacyjnych, np. dotyczące Twoich pasji i zainteresowań.

  Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych:

  W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne do wykonywania naszych obowiązków jako pracodawcy. Będziemy przekazywać dane:

  • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, w tym:

  – firmie obsługującej nasze systemy informatyczne

  – jeśli aplikowałeś do nas przez portal pracuj.pl – spółce Grupa Pracuj sp. z o.o.

   

  Okres przechowywania Twoich danych osobowych:

  Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji,  jednakże nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od otrzymania Twojego zgłoszenia.

   

  Twoje prawa:

  W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Tobie, w granicach określonych w przepisach prawa oraz w stosownym przypadku, następujące prawa:

  1. Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także ograniczenia przetwarzania.
  2. Prawo do żądania usunięcia swoich danych z wyjątkiem, gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez nas.
  3. Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas na podstawie zgody lub przetwarzanych w związku z działaniami podejmowanymi przed zawarciem umowy, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  4. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez nas, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania tych danych przed cofnięciem zgody.
  5. Prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów;
  6. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO,

   

  Dobrowolność podania danych osobowych:

  Podanie nam przez Ciebie Twoich danych osobowych w zakresie wskazanym w przepisach Kodeksu Pracy jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Niepodanie przez Ciebie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji może uniemożliwić nam rozpatrzenie Twojego zgłoszenia.

   

  Nie przekazujemy Twoich danych osobowych pozyskanych w tracie procesu rekrutacji do państw trzecich a proces rekrutacji nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji na podstawie otrzymanych danych osobowych.